Ethanol 99.9%

รหัสสินค้า : PTC01-00007

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

ชื่อสินค้า : Ethanol 99.9%

CAS No. : 64-17-5

ขนาดบรรจุ : 250 Liter / 30 Liter

สูตร : C2H6O

น้ำหนักโมเลกุล : 46.06840

ชื่อพ้อง : Ethanol; Ethyl alcohol


คุณสมบัติทางกายภาพ

 • ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส ไม่มีสี
 • กลิ่น : กลิ่นเฉพาะตัว
 • ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ: ไม่มีขอ้มูล
 • ค่าความเป็นกรดด่าง: ไม่มีข้อมูล
 • จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง : -117 oC
 • จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด : 79 oC
 • จุดวาบไฟ : 13 oC ในถ้วยปิด
 • อัตราการระเหย: ไม่มีขอ้มูล
 • ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็งและก๊าซ : ไม่มีขอ้มูล
 • ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของการระเบิด (%, v/v) : ขีดล่าง : 3.3 ขีดบน : 19
 • ความดันไอ: 44 mmHg ที่อุณหภูมิ20 oC
 • ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1) : 1.6 13. ความหนาแน่นสัมพัทธ์(น้ำ= 1) : 0.8
 • ความสามารถในการละลายได้: ในน้า : ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน 
 • ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n - octanol ต่อน้ำ (log kow ) : -0.32
 • อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง: 363 o C


ลักษณะการใช้งาน

 • ใช้เป็นส่วนผสมในแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ
 • ใช้สำหรับเช็ดล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
 • ใช้ในการเช็ดล้าง สีสิ่งพิมพ์ หรือ หมึกพิมพ์บางชนิด
 • ใช้เป็นเชื้อเพลิงบริสุทธิ์
แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด