เกี่ยวกับเรา

      

    บริษัท เพื่อนแท้ เคมีภัณฑ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้าน นำเข้า ผลิต และจำหน่ายตัวทำละลายโพลิเมอร์ ดีเธอร์เจน ที่ใชใ้นกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนเครื่องใชไ้ฟฟ้าอุตสาหกรรม ยางอุตสาหกรรมกาว และน้ำยาเคมีภัณฑ์เพื่อ

ทำเป็นสารตั้งต้นใชใ้นกลุ่มแชมพู สบู่ และเครื่องสำอาง ยังรวมไปถึงกลุ่ม คลีนนิ่งเฮ้าส์โฮลด์ น้ำมันหล่อลื่น และ อุตาสหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย


                                  บริษัท เพื่อนแท้เคมีภัณฑ์จำกัด เราขอเป็นส่วนหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จของท่าน