Isopar-H

รหัสสินค้า : SOL-EXX-200-012

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

ชื่อสินค้า : Isopar-H

CAS No. : 64742-48-9

ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร

สูตร : C11H26

น้ำหนักโมเลกุล : 158.32400 AMU

ชื่อพ้อง : Naphtha (petroleum); hydrotreated heavy; Petroleum ether


คุณสมบัติทางกายภาพ

 • สถานะทางกายภาพ : ของเหลว
 • รูปแบบ : ใส
 • สี : ไม่มีสี
 • กลิ่น : ไม่มีกลิ่น
 • ระดับของการได้รับกลิ่น : ไม่ได้กำหนดไว้
 • ข้อมูลที่สำคัญด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 • ความหนาแน่นเชิงสัมพัทธ์ (ที่ 15.6 องศาเซลเซียส) :  0.759  
 • ความหนาแน่น :  759 kg/m3 (6.33 lbs/gal, 0.76 kg/dm3)
 • ตืดไฟได้ (ของแข็ง, ก๊าซ) : ไม่เกี่ยวข้อง
 • จุดวาบไฟ [วิธีการ] : >49องศาเซลเซียส (120องศาฟาเรนไฮท์) [ASTM D-56]
 • จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในการติดไฟ (% ปริมาตรโดยประมาณในอากาศ) :  ค่าต่ำสุด (LEL) : 0.7 ค่าสูงสุด (UEL) : 5.4 
 • อุณหภูมิที่จุดติดไฟเองได้ : 365องศาเซลเซียส (689องศาฟาเรนไฮท์)
 • จุดเดือด / ช่วง :171องศาเซลเซียส (340องศาฟาเรนไฮท์) - 191องศาเซลเซียส (376องศาฟาเรนไฮท์)
 • อุณหภูมิการสลายตัว : ไม่ได้กำหนดไว้
 • ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1) : 5.4 ที่ 101 kPa [ตามที่คำนวณได้]
 • ความดันไอ : 0.106 kPa (0.8 mm Hg) ที่ 20 องศาเซลเซียส
 • อัตราการระเหย (นอร์มอลบิวทิว อะซิเตต (n-butyl acetate) = 1) : 0.16
 • ค่าความเป็นกรดเบส (pH) : ไม่เกี่ยวข้อง
 • Log Pow (ค่าสัมประสิทธิ์การแยกชั้นระหว่าง n-ออกทานอล/น้ำ) : ไม่ได้กำหนดไว้
 • ค่าการละลายในน้ำ : น้อยมากไม่ต้องนำมาพิจารณา
 • ความหนืด :1.39 cSt (1.39 mm2/sec) ที่ 40 องศาเซลเซียส |1.8 cSt (1.8 mm2/sec) ที่ 25องศาเซลเซียส
 • คุณสมบัติในการออกซิไดส์ : อ่านในส่วน การระบุอันตราย. 
 • ข้อมูลอื่นๆ
 • จุดเยือกแข็ง : ไม่ได้กำหนดไว้
 • จุดหลอมเหลว : ไม่ได้กำหนดไว้
 • จุดไหลได้ : -63องศาเซลเซียส (-81องศาฟาเรนไฮท์)
 • น้ำหนักโมเลกุล : 155
 • การดูดซึมความชื้น : No
 • สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องด้วยอุณหภูมิ : 0.00079 V/VDEGC 


ลักษณะการใช้งาน

 • ตัวทำละลาย
แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด